CONSULTPROBG

Право

 
 

Гражданско право

Консултации и правна защита по
гражданско-правни въпроси..

 • Консултации и правна защита по гражданско-правни въпроси
 • Изготвяне на пълномощни, удостоверения и покани
 • Юридически лица с нестопанска цел -регистрация
 • Регистрация, преобразуване и прекратяване на кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел
 • Жилищни кооперации
 • Процесуално представителство по гражданско-правни въпроси
 • Регистрация, преобразуване и прекратяване на кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел
 • Поставяне под частично или пълно запрещение
 • Изготвяне на договори за граждански дружества
 • Акт за гражданско състояние
 

Административно право

Консултации и правна защита по
административно-правни въпроси..

 • Представителство пред държавни и общински органи
 • Кандидатстване за лицензии, концесии и разрешителни
 • Оспорване и обжалване на административен акт или откази за издаването на такива
 • Консултации и съдействие за вписване в административни регистри
 • Правни консултации и съдействие при проверки и контрол
 • Правни консултации при водене на административни производства
 • Консултации и съдействие за придобиване на гражданство, пребиваване, визови режими
 • Недействителност на административни актове
 • Оспорване на наказателно постановление
 • преглед, консултация, оспорване, обжалване и отмяна на актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления, с които се налагат глоби и имуществени санкции
 • административно и съдебно обжалване на ревизионни актове по данъчни ревизии и проверки
 

Банково право

Консултации и правна защита по
банково-правни въпроси..

 • Вътрешни документи и правила
 • Кандидатстване за лицензии, концесии и разрешителни
 • Договори за кредити и депозити
 • Банкови гаранционни сделки
 • Инвестиционно посредничество
 • Договори за факторинг
 • Събиране на вземания
 • Представителство
 

Европейско право

Консултации и правна защита по
европейско-правни въпроси..

 • Правни консултации по въпроси свързани с Европейския съюз
 • Консултации и искове за нарушени човешки права
 • Изготвяне, кандидатстване и съдействие за участие в европейски програми
 • Консултации и съдействие при администриране и отчитане по европроекти
 • Участия в търгове и обществени поръчки
 

Вещно и облигационно право

Консултации и правна защита по
вещно облигационни-правни въпроси..

 • Писмени и устни консултации относно учредяване, придобиване и прехвърляне на права върху недвижими имоти и движими вещи
 • защита при нарушено владение
 • участие в преговори с потенциални продавачи и купувачи за сключване на сделки с недвижими имоти и движими вещи
 • изготвяне и преглеждане на проекто документация при придобиване на имот или вещни права върху имот, преглед и анализ на вещно-правния статус на недвижимия имот чрез пълно документално изследване
 • подготовка на сделки с недвижими имоти: покупко-продажба, дарение, прехвърляне на имот срещу гледане и издръжка, замяна, учредяване и заличаване на ипотеки, сервитути, право на ползване, ограничени вещни права – право на строеж, пристрояване, надстрояване, подстрояване
 • подготовка на сделки с недвижими имоти: покупко-продажба, дарение, прехвърляне на имот срещу гледане и издръжка, замяна, учредяване и заличаване на ипотеки, сервитути, право на ползване, ограничени вещни права – право на строеж, пристрояване, надстрояване, подстрояване
 • *Подготовката включва: проверка за тежести, изваждане на необходими документи (данъчна оценка, скица, схема, удостоверение за семейно положение, удостоверение за наследници и др.), преговори и съставяне на предварителен договор, консултации по договори за банкови кредити, съставяне на проекто-нотариален акт, обезпечения
 • нотариални производства, подготовка, изготвяне и изповядване на нотариални актове (включително констативни нотариални актове по документи и нотариален акт по обстоятелствена проверка), подготовка и обслужване на други нотариални сделки и удостоверявания
 • Прехвърляне на вещни права върху движими и недвижими вещи
 • Сключване на договори
 • Преддоговорни отношения и предварителен договор
 • Юридически консултации при прехвърляне на собственост и дарения
 • Обезщетяване на вреди от неправомерни действия
 • Юридически консултации и изготвяне на договори
 • доброволна и съдебна делба
 • изготвяне на пълномощни, молби, декларации, заявления и др. документи
 • консултации и помощ при управление на Етажна собственост, изготвяне на документи, събиране на вноски
 • сделки с МПС и ППС
 

Изпълнителни и обезпечителни производства

Консултации и правна защита по
изпълнителни и обезпечителни-правни въпроси..

 • консултации, представителство и посредничество при събиране на просрочени вземания
 • проучване на длъжника, разговори и срещи
 • производство по осигуряване на Изпълнителен лист
 • преговори с длъжника и посредничество при слючване на извънсъдебни споразумения, включително споразумения за разсрочено погасяване и предоставяне на гаранции, погасителни планове
 • изготвяне и връчване на уведомления за прекратяване на договори
 • водене на производства по издаване на заповед за изпълнение срещу длъжник
 • налагане на обезпечения (запори, възбрани и др. подходящи мерки)
 • след съдебно събиране на вземания с изпълнителен лист, водене на изпълнителни производства пред съдебен изпълнител
 

Интелектуална собственост

Консултации и правна защита по
въпроси свързани с интелектуалната собственост

 • Консултации за установяване на авторство
 • Правна защита на авторски права и интелектуална собственост
 • Патентоване на изобретения и регистриране на полезни модели
 • Консултации и съдействие при регистриране и защита на търговски марки
 • Продуцентски договори и договори за разпространение
 • Условия за ползване на авторски произведения
 

Наказателно право

Консултации и правна защита по
наказателно-правни въпроси..

 • Правна защита при дознанието, следствието и прокуратурата
 • Правна защита при привличане като обвиняем в досъдебното производство
 • Правна защита при привличане като подсъдим в наказателното производство
 • Правна защита при привличане като подсъдим в наказателното производство
 • Правна защита при привличане като подсъдим в наказателното производство
 • Предявяване на граждански искове в наказателното съдопроизводство
 • Юридическа помощ за изготвяне на молби за помилване и предсрочно освобождаване
 • Юридическо съдействие при водене на производство за съдебна реабилитация
 • Правна защита при повдигнато обвинение за извършване на престъпление
 • Защита на правата при налагане на мярка за неотклонение
 

Наследствено право

Консултации и правна защита по
наследствено-правни въпроси..

 • Юридическа помощ за откриване на наследство
 • Консултации при определяне на наследствени дялове и запазени части
 • Консултации за оспорване на завещания
 • Отказ от наследство
 • Разпореждане с наследствени дялове
 

Осигурително право

Консултации и правна защита по
осигурително-правни въпроси..

 • Обезщетения при бременност, майчинство и отглеждане на дете
 • Обезщетения при трудова злополука и професионално и не професионално заболяване , инвалидност и смърт
 • Обезщетение при безработица
 • Юридически консултации при пенсиониране;Осигурителен доход;Осигурителен стаж;Осигурителни вноски
 • Наследствена пенсия
 • Пенсионно производство
 • Спорове по пенсионно осигуряване
 • Допълнително задължително пенсионно осигуряване
 • Допълнително доброволно пенсионно осигуряване
 

Търговско право

Консултации и правна защита по
търговско-правни въпроси..

 • Консултации по търговско право; Водене на съдебни дела в областта на търговското право, включително несъстоятелност
 • Търговски договори - консултации и изготвяне
 • Констултации при избор на правна форма
 • Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества
 • изготвяне на проекти за търговски договори: договори за покупко-продажба, доставка, комисионни и спедиционни договори, договори за превоз, консигнация, поръчка, наем, залог, влог, заем и други
 • изработване на типови договори и общи условия, разработване на стандартизирани форми, формуляри и документация, които обслужват търговската дейност
 • регистрация, преобразуване, промени, пререгистрация и прекратяване на еднолични търговци и всички видове юридически лица, регистрация на клон, апортни вноски, прехвърляне на предприятие
 • учредяване на сдружения, фондации, кооперации, граждански дружества
 • промяна на съдружник, прехвърляне на дялове и акции
 • Търговско представителство
 • Участия в търговски преговори
 • Сделки с търговски предприятия
 • Правни консултации по търговски сделки
 • Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози
 • Правни анализи по приватизационни сделки
 • Изготвяне на тръжна документация
 • Прехвърляне на дялове на търговски дружества
 • Изготвяне на договори за управление и контрол
 • Консултации при водене на преговори и извършване на търговски сделки; Консултации и правно съдействие за събирането на дългове
 • Консултации на длъжници, кредитори, собственици и други засегнати страни по преструктуриране на предприятия
 • Представителство на кредиторите
 • Преобразуване на търговско дружество
 • Търговски залог