CONSULTPROBG

Цени

 

Пълен пакет документи

По предварителна заявка

 

499лв. без ДДС
 

Комплект за 1 фирма
 

Този пакет включва:


 • - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВОТО НА ГОТОВНОСТ
 • - АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО ВИ СЪСТОЯНИЕ
 • - ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ ОТ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ СВЪРЗАНА СИСТЕМА ОТ ПРОЦЕДУРИ И ПОЛИТИКИ, БЛАНКИ И ОБРАЗЦИ СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА , УВЕДОМЛЕНИЯ; ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ.
 • - ПАКЕТЪТ ДОКУМЕНТИ СА ИЗГОТВЕНИ СЪДЛАСНО РЕГЛАМЕНТА И СА ГОТОВИ ЗА УПОТРЕБА И ВНЕДРЯВАНЕ ВЪВ ВАШАТА КОМПАНИЯ, С КОИТО ВИЕ СЪЗДАВАТЕ ВЪТРЕШНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И КОИТО ДОКУМНЕТИ ПОДПОМАГАТ ОТЧЕТНОСТТА ПРИ ПРОВЕРКА ИЛИ ИНЦИДЕНТ.
 • - ПАКЕТЪТ ДОКУМЕНТИ СЕ ПОЛУЧАВА НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.

Пълен пакет документи

По предварителна заявка

 
Популярно

2099 лв. без ДДС
 

Комплект за 5 фирми 

Този пакет включва:


 • - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВОТО НА ГОТОВНОСТ
 • - АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО ВИ СЪСТОЯНИЕ
 • - ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ ОТ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ СВЪРЗАНА СИСТЕМА ОТ ПРОЦЕДУРИ И ПОЛИТИКИ, БЛАНКИ И ОБРАЗЦИ СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА , УВЕДОМЛЕНИЯ; ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ.
 • - ПАКЕТЪТ ДОКУМЕНТИ СА ИЗГОТВЕНИ СЪДЛАСНО РЕГЛАМЕНТА И СА ГОТОВИ ЗА УПОТРЕБА И ВНЕДРЯВАНЕ ВЪВ ВАШАТА КОМПАНИЯ, С КОИТО ВИЕ СЪЗДАВАТЕ ВЪТРЕШНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И КОИТО ДОКУМНЕТИ ПОДПОМАГАТ ОТЧЕТНОСТТА ПРИ ПРОВЕРКА ИЛИ ИНЦИДЕНТ.
 • - ПАКЕТЪТ ДОКУМЕНТИ СЕ ПОЛУЧАВА НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.

Пълен пакет документи

По предварителна заявка

 

3699 лв. без ДДС
 

10 фирми
 

Този пакет включва:


 • - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВОТО НА ГОТОВНОСТ
 • - АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО ВИ СЪСТОЯНИЕ
 • - ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ ОТ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ СВЪРЗАНА СИСТЕМА ОТ ПРОЦЕДУРИ И ПОЛИТИКИ, БЛАНКИ И ОБРАЗЦИ СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА , УВЕДОМЛЕНИЯ; ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ.
 • - ПАКЕТЪТ ДОКУМЕНТИ СА ИЗГОТВЕНИ СЪДЛАСНО РЕГЛАМЕНТА И СА ГОТОВИ ЗА УПОТРЕБА И ВНЕДРЯВАНЕ ВЪВ ВАШАТА КОМПАНИЯ, С КОИТО ВИЕ СЪЗДАВАТЕ ВЪТРЕШНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И КОИТО ДОКУМНЕТИ ПОДПОМАГАТ ОТЧЕТНОСТТА ПРИ ПРОВЕРКА ИЛИ ИНЦИДЕНТ.
 • - ПАКЕТЪТ ДОКУМЕНТИ СЕ ПОЛУЧАВА НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.

Софтуер като услуга+пълен пакет документи

 

СРЕЩУ АБОНАМЕНТ ОТ 60 ЛЕВА БЕЗ ДДС на месец за 1-та година
 

До 5 служителя

До 3 регистъра
 

Софтуер като услуга+пълен пакет документи

 

СРЕЩУ АБОНАМЕНТ ОТ 80 ЛЕВА БЕЗ ДДС на месец за 1-та година
 

От 6 до 10 служителя

До 5 регистъра
 

Софтуер като услуга+пълен пакет документи

 

СРЕЩУ АБОНАМЕНТ ОТ 120 ЛЕВА БЕЗ ДДС на месец за 1-та година
 

От 11 до 50 служителя

До 10 регистъра
 

Софтуер като услуга+пълен пакет документи

 

СРЕЩУ АБОНАМЕНТ ОТ 210 ЛЕВА БЕЗ ДДС на месец за 1-та година
 

От 50 до 100 служителя

До 25 регистъра
 

Софтуер като услуга+пълен пакет документи

 

СРЕЩУ АБОНАМЕНТ ОТ 390 ЛЕВА БЕЗ ДДС на месец за 1-та година
 

От 101 до 250 служителя

До 25 регистъра
 

СОФТУЕР КАТО УСЛУГА+ПЪЛЕН ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ; НАД 250 СЛУЖИТЕЛЯ ПО ДОГОВАРЯНЕ

Пакетът включва:

 • - СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ, КОЙТО Е НЕОБХОДИМ ЗА КОМПАНИИ, КОИТО ОБРАБОТВАТ ГОЛЯМА БАЗА ЛИЧНИ ДАННИ ИЛИ КОМПАНИИ, КОИТО ДЪРЖАТ НА СВОЯ ИМИДЖ
 • - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВОТО НА ГОТОВНОСТ
 • - АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО ВИ СЪСТОЯНИЕ
 • - ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ ОТ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ СВЪРЗАНА СИСТЕМА ОТ ПРОЦЕДУРИ И ПОЛИТИКИ, БЛАНКИ И ОБРАЗЦИ СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА , УВЕДОМЛЕНИЯ; ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ.
 • - ПАКЕТЪТ ДОКУМЕНТИ СА ИЗГОТВЕНИ СЪДЛАСНО РЕГЛАМЕНТА И СА ГОТОВИ ЗА УПОТРЕБА И ВНЕДРЯВАНЕ ВЪВ ВАШАТА КОМПАНИЯ, С КОИТО ВИЕ СЪЗДАВАТЕ ВЪТРЕШНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И КОИТО ДОКУМНЕТИ ПОДПОМАГАТ ОТЧЕТНОСТТА ПРИ ПРОВЕРКА ИЛИ ИНЦИДЕНТ.
 • - СИСТЕМАТА ОТ ДОКУМЕНТИ Е ВНЕДРЕНА В СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ И СОФТУЕРА САМ ГЕНЕРИРА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ.

ПОСОЧЕНАТА ЦЕНА НА АБОНАМЕНТ Е ЗА 1-ВАТА ГОДИНА

ПРЕЗ 2-ТА И 3-ТАТА ГОДИНА АБОНАМЕНТА Е НА 50% ОТ ПОСОЧЕНАТА ЦЕНА ЗА ВСЕКИ ПАКЕТ

„КОНСУЛТ ПРО БГ ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ПРОМЕНЯ ЦЕНИТЕ”

Оценка на съответствието "сега" за GDPR

 

799 лв. без ДДС
 

1 GAP анализ + доклад
 

GAP АНАЛИЗА ВКЛЮЧВА :


 • - ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНА Предварителна оценка (Gap анализ)с цел постигане на съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните/ GDPR) обобщения и анализи във връзка с изготвяне на GDPR
 • - Анализ на текущото състояние на Вашата организация , който обхваща : текущите резултати, възможни наказания и отговорни отдели
 • - План на проект за съответствие с регламента с конкретни стъпки и действия.
 • - ИЗГОТВЕН ДОКЛАД С ВКЛЮЧЕНИЕ ПРЕПОРЪКИ И НАСОКИ,ИНСТРУКЦИИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА НАЙ-ЕФЕКТИВНО СПРАВЯНЕ С ПРОПУСКИТЕ ВЪВ ВАШАТА КОМПАНИЯ

ОДИТ

 

459 лева
 

Цената е без ДДС
 

Този пакет включва:


 • - Извършване на одит за съответствие, който е свързан със степента, до която вашата организация спазва правилата, законите и другите нормативни актове, политиките, възприетите кодекси и договорените условия, като има за цел да установи ефективността на системата за защита на личните данни във вашата компания.
 • - Изготвяне на одиторски доклад с направените констатации и оценки, подкрепени с достатъчни, надеждни, уместни и разумни одитни доказателства.
 • - Одитът не е самоцел, а необходим елемент, който има за цел своевременното да открие отклоненията от установените норми и нарушаването на принципите за законосъобразност, ефикасност, ефективност, за да може да се предприемат коригиращи действия.

единични цени без абонамент:

 • за устна консултация от 40,00 лв.

 • за писмена консултация от 60,00 лв.

 • за изготвяне на документ без определен материален интерес от 75,00 лв.

 • за учредяване на търговско дружество от 180,00 лв.

 • ставка за почасова юридическа дейност от 80,00 лв.

Всички цени са без ДДС, който се начислява допълнително, ако е приложим

За непосочени тук услуги се прилагат индивидуално уговорени цени, но не по-малко от нормативно определения размер на адвокатските възнаграждения.