CONSULTPROBG

Условия за ползване на сайта

 

Настоящите Общи условия на Consultpro.bg регламентират условията за предоставяне на услугата Директно плащане през Интернет страницата на „Consultpro.bg“. Услугата е достъпна за всички Потребители, като им дава възможност за извършване на онлайн плащания на следните услуги: Онлайн курсове и обучения.

Чрез услугата Директно плащане на Интернет страницата, Consultpro.bg предоставя на своите Потребители възможност за извършване на онлайн плащания на дължими суми и такси, посредством банкови карти с логото на VISA INTERNATIONAL, MasterCard INTERNATIONAL, Maestro и БОРИКА АД. Директните плащания с карти се извършват през системата на БОРИКА – Банк Сервиз. Картови данни (номер, валидност и др.) се предоставят единствено на страницата на Борика. В случай че Потребителят е регистриран от банката – издател на картата като картодържател в схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode. Потребителят следва да въведе допълнителна парола за автентикация. Потребителят предоставя картови данни и данни за автентикация единствено на страницата за онлайн картови разплащания на страницата на системата БОРИКА и Consultpro.bg няма достъп до съдържанието на поверителни данни, които се обменят между картодържателя, БОРИКА и банката. Валутата на плащанията с банкова карта е български левове (BGN). Ако валутата на картодържателя се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на банката, издала картата. Всички картодържатели на банкови карти, извършващи Директно плащане през Интернет страницата на Consultpro.bg, са обект на проверка и оторизиране от банката – издател на картата. Ако банката – издател на картата откаже плащане или по някаква причина не разреши плащане, картодържателят бива уведомен за това незабавно.

Consultpro.bg не носи отговорност за грешки при Директно плащане поради некоректно попълнени от Потребителя данни. Банката – издател на картата може да начислява такса за всяка операция с карта. Допълнителна информация може да се получи от банката – издател на картата. За всяко успешно приключено Директно плащане Потребителят получава съобщение с детайли за плащането на е-майл адреса, записан в профила на Потребителя в системата на Consultpro.bg. Детайли за всички извършени Директни плащания се запазват в системата на Оператора и могат да бъдат предоставени на Потребителя или трети лица при поискване. В случай на оспорване на Директно плащане потребителят – картодържател следва да се обърне към банката – издател на банковата карта, като Consultpro.bg се ангажира да съдейства за разрешаване на случая на оспорено плащане. При установяване, че оспорването е основателно, сумата на основателно оспореното плащане се възстановява от банката, обслужваща извършването на онлайн плащания в Интернет, по картовата сметка на Потребителя или при възможност, се отменя извършеното плащане. Consultpro.bg си запазва правото да допълва или променя настоящите Общи условия, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет страницата Consultpro.bg

Потребителят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока, като използва по свой избор един следните способи:

  • Visa Card
  • Master Card
  • Банков превод
  • Плащане на каса Валутата на плащанията с банкова карта е български левове (BGN).
  • С приемането на настоящите общи условия Потребителят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща на „www.beyou.bg“ цялата дължима такса за съответната услуга чрез сайта.
  • Consultpro.bg се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, цени на услугите е валидна единствено и само към момента на представянето и, като Consultpro.bg си запазва правото по – всяко време да я променя без предупреждение.

Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация зацени, такси, срокове и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Consultpro.bg преди извършването услуги. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от страна на Consultpro.bg, то следва да бъде дадено, в противен случай независимо от потвърждаване на услугата същата ще бъде считана за невалидна. Consultpro.bg не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен емейл адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от Consultpro.bg временни или входящи кодове.